ข้อมูล eBook

ชื่อ: โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ลอกเปลือก "มายาคติ" ที่ฉาบทาด้วยความสวยงามของทุนนิยม