ข้อมูล eBook

ชื่อ: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 53 (9) กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปีละหนึ่งครั้ง และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลสถานการณ์มลพิษปัญหาผลกระทบและการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในรอบปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและร่วมมือในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการปัญหามลพิษเพื่อป้องกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ไปยังคนรุ่นต่อไป ภายใต้บริบทการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่นและยั่งยืน
          รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2560 ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอรายงานให้กระชับ จัดพิมพ์เป็นเล่มรายงานสรุปโดยบ่งชี้ประเด็นสำคัญของสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์มลพิษแต่ละด้าน  ปัญหาสำคัญ  สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำผิวดิน  น้ำทะเลชายฝั่ง  น้ำบาดาล  คุณภาพอากาศและระดับเสียง  ขยะมูลฝอย  ของเสียอันตราย  สารอันตราย พร้อมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการจัดการมลพิษ  รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษที่สาธารณชนให้ความสนใจในปี 2560 ส่วนที่เป็นข้อมูลโดยละเอียดของสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์มลพิษ  รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ  งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ  จัดทำเป็นซีดีบันทึกข้อมูล ทั้งนี้รายงานทั้งสองส่วนจะเผยแพร่ผ่าน E-book การสแกน OQ Code และเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ