ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวมบทคัดย่อ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำซีดีรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการรวบรวบบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกาาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ได้รับอนุมัติให้สอบผ่าน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 298 ชื่อเรื่อง  ประกอบด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 85 เรื่อง  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) จำนวน 5 เรื่อง  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตจำนวน 15 เรื่อง  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตจำนวน 101 เรื่อง  หลักสูตรคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต จำนวน 17 เรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจำนวน 49 เรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) จำนวน 2 เรื่อง  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 7 เรื่อง  หลักสูตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 1 เรื่อง  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 14 เรื่องและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2 เครื่อง
          บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในแผ่นซีดีนี้จัดเตรียมโดยผู้เขียนวิทยานิพนธ์  และได้นำส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยในรูปแบบของแฟ้มเอกสารที่บันทึกในแผ่นซีดี  บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการรวบรวม ปรับแต่งตัวอักษรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  จัดเรียงตามลำดับคณะและสาขาวิชาโดยไม่มีการเรียบเรียงใหม่  ทั้งนี้เพื่อรักษาเนื้อความไว้และให้เกิดเป็นเอกภาพในการนำเสนอ  การแก้ไขจะมีเพียงคำผิดในชื่อวิทยานิพนธ์หรือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เท่านั้น