ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอนในรายวิชารหัส 9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอยู่หลากหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นต้น วิชานี้เป็นวิชาที่ความสำคัญมากเพราะความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับเบื้องต้น อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในอนาคตหลายวิชา เช่น วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ เป็นต้น ดังนั้น การมีเอกสารประกอบการสอนที่เป็นรูปเล่มจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถติดตามเนื้อหาในรายวิชาระหว่างเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 12 เรื่องหลักได้แก่ หลักการแก้ปัญหา โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี ประเภทข้อมูลและตัวแปร ตัวดำเนินการและนิพจน์ การรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออก คำสั่งตัดสินใจ คำสั่งวนซ้ำ อาร์เรย์ ฟังก์ชัน พอยน์เตอร์ สตรัคเจอร์ และแฟ้มข้อมูล