ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบัญชีเพื่อการจัดการ

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

      เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ รหัสวิชา 3034301 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการเกี่ยวกับ การบัญชีที่ผู้บริหารจะนำไปใช้เพื่อการวางแผน การควบคุม การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนการตัดสินใจตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยเอกสารเล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย ความรู้ทั่ว ไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน การบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กำไร งบประมาณ งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์การลงทุน และตอนท้ายของเนื้อหาทุกบทจะมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ตอบคำถาม และผู้สนใจได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจให้เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริง