ข้อมูล eBook

ชื่อ: Craft of colors "สีย้อมธรรมชาติ คุณค่า ภูมิปัญญา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์"

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

          งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ จากพันธุ์พืชในท้องถิ่นสู่งานเครื่องประดับรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีกับชมรมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่กว้างขึ้น วัตถุประสงค์ ดังนี้ศึกษาพืชในท้องถิ่นที่สามารถย้อมได้ และพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ จากนั้นการออกแบบเครื่องประดับจากผ้าย้อมสีธรรมชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด งานวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติโดยสำรวจจำนวนประชากรของพืชในท้องถิ่นที่สามารถนำมาย้อมสีได้ แล้วคัดเลือกจนเหลือ 3 ชนิดคือ ใบขลู่ ใบตะบูน และใบเงาะ พัฒนาการกระบวนการย้อมสีให้ได้หลายเฉดสีโดยการใช้สารช่วยติดสีหลังย้อม ได้แก่น้ำสนิม น้ำด่างขี้เถ้า น้ำปูนใส น้ำเกลือ น้ำโคลนป่าชายเลน แล้วทดสอบความคงทนของสีต่อแสง การซัก เหงื่อและการขัดถู ส่วนที่สองพัฒนาเครื่องประดับจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ ได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคโดยสอบถามแบบความพึงพอใจโดยวิธีสุ่ม และการระดมความคิดร่วมกันทั้งกลุ่มวิสาหกิจและชมรมคลัสเตอร์เพื่อหาแนวทาง และได้กำหนดทิศทางในการออกแบบจึงแบ่งกลุ่มตลาดเครื่องประดับเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตลาดระดับบน กลุ่มตลาดระดับกลาง และกลุ่มตลาดระดับล่างหรือของที่ระลึกโดยมีผู้เข้าร่วมพัฒนา เครื่องประดับจากผ้าย้อมสีธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน 6 ราย