ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 39

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย รหัสวิชา 1072306 ใช้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายวิชานี้ผู้เรียบเรียงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยและการพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยผ่านการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ส่งเสริมความสามารถทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนการเลือกใช้สื่อของเล่น และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย
     ผู้เรียบเรียงได้แบ่งเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนเป็น 12 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษา พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย การรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับ เด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย การใช้สื่อเพื่อส่งเสริม พัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย และการเรียนรู้ ภาษาถิ่นและภาษาที่สองของเด็กปฐมวัย ซึ่งเนื้อหาในเอกสารเล่มนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ เรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยในช่วงวัยต่าง ๆ การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ภาษา ของเด็กปฐมวัยโดยผ่านการจัดประสบการณ์ทางภาษาที่เหมาะสมสำหรับเด็ก รวมทั้งการจัด สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษา การเลือกใช้สื่อและของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการประเมินพัฒนาการทางภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งวิธีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย