ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 39

เนื้อหา

     ตำรา นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ใช้ศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้จากตำราเล่มนี้ ให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิทานและการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านสามารถเลือกเรื่องที่จะนำไปใช้ในการเล่านิทานได้โดยคำนึงความต้องการและความสนใจของเด็กแต่ละช่วงวัย การพัฒนาความสามารถในการเล่านิทานให้สนุกโดยใช้เทคนิคและวิธีที่หลากหลาย การแต่งนิทานด้วยตนเอง และการผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน รวมทั้งยังได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการสร้างภาพสามมิติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
     ผู้เรียบเรียงได้แบ่งเนื้อหาตำราเป็น 12 บท ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับนิทานสำหรับเด็ก ปฐมวัย ประเภทของนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ความต้องการและความสนใจที่มีต่อนิทานของเด็ก ปฐมวัย หลักการเลือกนิทานให้เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย การเล่านิทาน เทคนิคการเล่านิทาน ให้สนุก สื่อประกอบการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย หนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย การผลิตหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย การสร้างภาพสามมิติในหนังสือนิทาน เทคนิคการประดิษฐ์ หุ่นประกอบการเล่านิทาน และการจัดแสดงหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย