ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 39

เนื้อหา

ตํารา ชื่อ การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถ่ิน ใช้สําหรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี และผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้จากตําราเล่มนี้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้ง และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในสังคมไม่ว่าจะเป็นจากผู้ปกครองเอง หรือจากประชาชนที่เก่ียวข้อง อันเนื่องมาจากว่า การสนองตอบต่อความต้องการ และการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้ครบทุกมิติ เพื่อป้องกันหรือลดข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาตำราเป็น 8 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของ แนวคิดความขัดแย้ง บทที่ 2 แสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตย มีความสำคัญต่อการจัดการความขัดแย้ง อย่างไร บทที่ 3 เป็นการศึกษาถึงบทบาทของทุนทางสังคมที่มีผลต่อความขัดแย้งและการจัดการความ ขัดแย้ง บทที่ 4 จะได้กล่าวถึงปัจจัยทางด้านอัตลักษณ์ที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมขึ้น บทที่ 5 เป็นการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาน แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน บทที่ 6 เป็นการการศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วม บทที่ 7 วิเคราะห์ถึงความ ขัดแย้งเชิงโครงสร้างในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ พร้อมกับข้อเสนอแนะอันเป็นทางออกของความขัดแย้ง และบทที่ 8 จะนำเสนอผลงานวิจัยประกอบการสอนในชั้นเรียน เรื่อง “บทบาทขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กับการจัดการความขัดแย้งชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคตะวันออก อัน ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด”