ข้อมูล eBook

ชื่อ: สัมมนาการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นไทย

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นไทย รหัส 2067977 ใช้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายวิชานี้ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทฤษฎีความขัดแย้งในฐานะกระบวนการทางสังคม รูปแบบและ พัฒนาการความขัดแย้งในท้องถิ่น ปัจจัยที่มีผลต่อความขัดแย้ง กติกา กลไกและกระบวนการจัดการ ความขัดแย้งในท้องถิ่น วิธีการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้กระบวนการยุติธรรม การไกลเกลี่ยการเจรจาต่อรองหรือการใช้สันติวิธีในรูปแบบอื่นๆรวมถึงการใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-22 01:20