ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     ตำราเรื่อง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเล่มนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นบางส่วน เพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดประชาธิปไตยที่ได้มีนักวิชาการได้ทำการศึกษาไว้ โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้ผู้สนใจนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในท้องถื่น