ข้อมูล eBook

ชื่อ: การปกครองท้องถิ่นไทย

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย รหัส 20611021 เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมขึ้นตั้งแต่พ.ศ.2549 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตกและเน้นการปกครองท้องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลาง ในแง่อำนาจ รูปแบบ  ปัญหาและผลกระทบต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความหมายและวิวัฒนาการของรัฐ บทที่ 2 ความหมายและความสําคัญของการปกครองท้องถิ่น บทที่ 3 วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น บทที่ 4 เทศบาล บทที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด บทที่ 6 องค์การบริหารส่วนตําบล บทที่7 เมืองพัทยาบทที่ 8 บทที่ 9 การกํากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่น  ซึ่งผู้ศึกษาควรทําการศึกษารายละเอียดของแต่ละบทได้ตามความสนใจโดยอาจไม่ต้องเรียงลําดับในแต่ละบทและควรทําการศึกษาจากหนังสือหรือเอกสารอื่นเพิ่มเติม