ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฟิสิกส์ 2

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิสิกส์ 2 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอนรายวิชา 4011105 ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พุทธศักราช 2554 ซึ่งผู้เรียบเรียงมีประสบการณ์สอนในรายวิชาดังกล่าวนี้มาเป็นเวลา หลายปี
เนื้อหาสาระสำคัญโดยสังเขปคือ ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแส กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอพฟ์ สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนซ์ สนามแม่เหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ สารแม่เหล็ก การแกว่งกวัดของสนามไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิต การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง การแทรกสอดของแสง การเลี้ยวเบนของแสง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างอะตอม แบบจำลองอะตอม สมการคลื่นชเรอดิงเงอร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียส และการสลายนิวเคลียส