ข้อมูล eBook

ชื่อ: การรับผิดในทางกฎหมายอาญา

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

การรับผิดในทางกฎหมายอาญาเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่มาตรา 59 ถึงมาตรา 91 มีเนื้อหาประกอบไปด้วย การรับผิดในทางกฎหมายอาญา การกระทำโดยพลาด การกระทำโดยประมาท การกระทำโดยงดเว้น ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล การกระทำโดยจำเป็น การป้องกัน บันดาลโทสะ พยายามกระทำความผิด ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน และการกระทำความผิด หลายบทหรือหลายกระทง ผู้เขียนได้อธิบายหลักกฎหมายในการพิจารณาความรับผิดในทางกฎหมายอาญา แต่ละเรื่องให้เข้าใจตามหลักประมวลกฎหมายอาญา พร้อมทั้ง ยกตัวอย่างแต่ละมาตรา ข้อสังเกต และคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับการศึกษากฎหมายอาญา
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมจากตำรา คำอธิบายต่าง ๆ ของบูรพคณาจารย์ ที่ปรากฏตามที่อ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพล อิงประสาร ที่ช่วยชี้แนะ แนะนำในการเขียน และขอขอบพระคุณบูรพคณาจารย์ทั้งหลายที่ประสาทวิชาความรู้แก่ ผู้เขียน และคำอธิบายต่าง ๆ ของท่านทั้งหลายที่ผู้เขียนได้นำมาค้นคว้าในการเขียนหนังสือการรับผิด ในทางกฎหมายอาญาในครั้งนี้ และน้อมระลึกถึงพระคุณมหาวิทยาลัยรามคาแหง สถาบันการศึกษา ที่ให้รากฐานความรู้แก่ผู้เขียน