ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎหมายลักษณะครอบครัว

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กฎหมายลักษณะครอบครัว รหัส 7013012 ใช้สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายวิชานี้ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ เข้าใจปัญหาพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว สามารถแก้ไขปัญหาครอบครัวได้อย่างเหมาะ ถูกต้องเป็นธรรมต่อไป
ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนเป็น 14 บท ประกอบด้วยวิวัฒนาการ กฎหมายครอบครัวของไทย การหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา หนี้สินระหว่างสามีภริยาและการแยกสินสมรส ความเป็นโมฆะของการสมรส ความเป็น โมฆียะของการสมรส การสิ้นสุดการสมรส การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ระหว่าง บิดามารดากับบุตร ความปกครองและผู้อยู่ในปกครอง บุตรบุญธรรม และค่าอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งกฎหมายลักษณะครอบครัวเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ในครอบครัวของบุคคลทั่วไป ซึ่งมีข้อพิพาทและคดีขึ้นมาสู่ศาลเป็นจำนวนมาก