ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารการขาย

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     หนังสือการบริหารการขายเล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การเรียนการสอนวิชาการบริหารการขาย ซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านการบริหารการขาย ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ ทางด้านการบริหารการขายที่ผู้บริหารการขายต้องอาศัยหลักทางด้านศาสตร์และศิลป์ เพื่อทำให้การบริหารประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เนื้อหา ได้แบ่งออกเป็น 12 บท โดยเรียงจากความรู้เกี่ยวกับการบริหารการขาย องค์การขายและการจัดการ องค์การขาย การวางแผนการขาย เทคนิคการขายของพนักงานขาย การบริหารงานบุคลากรฝ่ายขาย การฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานขาย การจูงใจพนักงานและการสร้างทีมงานขาย การพยากรณ์การขาย การกำหนดอาณาเขตการขาย การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานขาย การควบคุมและการประเมินผลการขาย ธุรกิจการขายในยุคปัจจุบัน และจรรยาบรรณ