ข้อมูล eBook

ชื่อ: วงจรไฟฟ้า

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวงจรไฟฟ้า รหัสวิชา 6121101 นี้ ใช้สำหรับให้นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณีรายวิชานี้ ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ ในวงจรไฟฟ้า ได้แก่ กระแส แรงดัน และกำลังงานไฟฟ้า
ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนเป็น 8 บท ประกอบด้วย ความรู้ทางไฟฟ้าเบื้องต้น กฎพื้นฐานทางไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ตัวเก็บ ประจุและตัวเหนี่ยวนำ วงจรอันดับหนึ่ง ไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้าสามเฟสเบื้องต้น ซึ่งในแต่ละบท ได้เรียงลำดับเนื้อหาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าในเบื้องต้นก่อน เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงด้วยทฤษฎีการวิเคราะห์วงจร และต่อยอดไปยังการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งยังคงใช้กฎหรือทฤษฎีการวิเคราะห์วงจรเช่นเดียวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง แต่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-01 01:15