ข้อมูล eBook

ชื่อ: การผลิตตัวเรือน 1

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

     เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การผลิตตัวเรือน 1 รหัสวิชา 6172302 ใช้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายวิชานี้ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทราบประวัติความเป็นมาของเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการทางด้านรูปแบบ วัสดุ เทคนิค วิธีการ เอกลักษณ์ ศึกษาการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง สามารถขึ้นรูปและเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการทำเครื่องประดับเบื้องต้นทั้งตัวเรือนโลหะและแม่พิมพ์ขี้ผึ้งด้วยมือ
     ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนเป็น 8 บท ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของเครื่องโลหะ และรูปพรรณอัญมณีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ของเครื่องประดับไทยและต่างประเทศ, วิวัฒนาการทางด้านรูปแบบ วัสดุ เทคนิค วิธีการ เอกลักษณ์รูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับปัจจุบัน, โลหะ เครื่องมือทำเครื่องประดับด้วยมือ และวิธีการใช้เครื่องมือ, เครื่องมือในการแต่งและขัดเครื่องประดับด้วยมือ, การสร้างพื้นผิวชิ้นงานเครื่องประดับและการขึ้นรูปเครื่องประดับด้วยเทคนิคการเชื่อมชิ้นงาน, เครื่องมือทำแม่พิมพ์เครื่องประดับขี้ผึ้งด้วยมือและวิธีการใช้เครื่องมือการขึ้นรูปเครื่องประดับอย่างง่าย, การขึ้นรูปเครื่องประดับอย่างง่ายด้วยเทคนิคการหยอดขี้ผึ้ง และการขึ้นรูปแหวนปลอกมีดขี้ผึ้งด้วยมือ, การขึ้นรูปเครื่องประดับอย่างง่ายด้วยการขึ้นรูปแหวนโดมขี้ผึ้งด้วยมือ เทคนิคการหล่อพร้อมฝังพลอย และการดัดแปลงเทียนเพื่อทำแม่พิมพ์เครื่องประดับขี้ผึ้งด้วยมือ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเครื่องประดับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง และฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปเครื่องประดับและขึ้นแบบแม่พิมพ์เครื่องประดับขี้ผึ้ง
     เอกสารประกอบการสอนนี้อำนวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตตัวเรือน 1 ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษาได้ทราบกระบวนการผลิตเครื่องประดับเบื้องต้นและขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการทำเล่มเอกสารประกอบการสอนนี้