ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชลศาสตร์

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชลศาสตร์ รหัสวิชา 6092601 เล่มนี้เรียบเรียงเพื่อจุดประสงค์ ให้นักศึกษาปริญญาตรีใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนตลอดจนเป็นแนวทางในการหาความรู้ เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ เอกสารประกอบการสอนนี้ ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 10 บท โดยเนื้อหาวิชาประกอบไปด้วย หลักการพื้นฐาน และ คุณสมบัติของของไหล เช่น ความหนาแน่น น้ำหนักจำเพาะ ความถ่วงจำเพาะ เป็นต้น ของไหลสถิตย์ ความดันของของไหล แรงพยุงและการลอยตัว จลนศาสตร์ของของไหล สมการพลังงาน สมการโมเมนตัม พลศาสตร์ของของไหล การไหลภายในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด การวัดการไหลของของไหล และ การวิเคราะห์มิติ ความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ และประยุกต์การวิเคราะห์ปัญหาการไหลแบบไม่คงที่
การเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้อาศัยตำราของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ดังปรากฏในบรรณานุกรมท้ายบท ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงและหวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา