ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระบบปฏิบัติการ

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการเรียนการสอน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา 9012051 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแบบเรียนและแบบทดสอบความรู้ของนักศึกษา ในการเรียนรู้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาต้องมีความเข้าใจในหลักการขั้นพื้นฐานที่สำคัญและการดำเนินการของระบบปฏิบัติการ สามารถอธิบายการจัดการในขั้นตอนการทำงานของโพรเซสต่างๆ การจัดการในการเข้าใช้หน่วยประมวลผล การจัดสรรหน่วยความจำ การจัดการแฟ้มข้อมูลและอุปกรณ์อินพุตเอาท์พุต เพื่อนำไปสู่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องระบบปฏิบัติการเป็นอย่างดี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการติดตั้งและตั้งค่าต่างๆ ในระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 10 บท ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง การจัดการโพรเซส การกำหนดใช้ซีพียู การจัดการหน่วยความจำ การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างของหน่วยเก็บข้อมูล ในทุกๆ บทของเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนี้ จะมีแบบฝึกหัดที่เป็นโจทย์ปัญหาด้านต่างๆ เพื่อสำหรับเป็นการให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ทบทวน ค้นคว้า และทำความเข้าใจการแก้ไขปัญหาที่ให้ไว้ในแบบฝึกหัดท้ายบทในแต่ละบท