ข้อมูล eBook

ชื่อ: วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

หมวดหลัก: วารสาร

คงเหลือ: 98

เนื้อหา

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสารฉบับนี้ เป็นวารสารฉบับปฐมฤกษ์ เล่มแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการที่อยู่ในสายสังคมศาสตร์และการสื่อสารเนื่องจากปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีวารสารวิชาการเพียงฉบับเดียวคือ วารสารวิจัยรำไพพรรณี ซึ่งเนื้อหาบทความ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์เป็นหลัก จึงส่งผลให้พื้นที่ในการเผยแพร่รวบรวม และจัดเก็บผลงานวิชาการในกลุ่มสังคมศาสตร์ไม่เพียงพอกับจำนวนผลงานวิชาการที่ผลิตขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้คณะนิเทศศาสตร์ เป็นแกนหลักในการดำเนินการจัดทำ “วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร” ขึ้น โดยกำหนดจัดพิมพ์จำนวน 3 ฉบับต่อปี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-10 01:11