ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา 3081001 นี้ ผู้เรียบเรียงได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงจากตำรา เอกสารทางวิชาการ บทความข้อมูลสถิติ และข้อมูลจากแหล่งวิทยาการต่างๆ ผู้เรียบเรียงได้เขียนเอกสารเล่มนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเอง ผู้เขียนได้มีการยกตัวอย่างประกอบ และอธิบายด้วยถ้อยคำที่ง่าย เป็นเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจไปเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดราคา ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต ตลาดและการกำหนดราคา รายได้ประชาชาติ เงินและสถาบันการเงิน การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ