ข้อมูล eBook

ชื่อ: วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3

หมวดหลัก: วารสาร

คงเหลือ: 99

เนื้อหา

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสารฉบับนี้เป็นผลงานวารสารฉบับที่ 2-3 (ฉบับควบ ตุลาคม-ธันวาคม 2561) ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นแกนนำในการจัดทำเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการที่ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาทางสังคมศาสตร์และการสื่อสาร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสและทางเลือกในการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่อยู่ในสาขาและวิชาชีพในสายงานของตน อีกทั้งยังทำให้วิทยาการด้านสังคมศาสตร์และด้านการสื่อสารมีพัฒนาการในทิศทาง เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาประเทศ พัฒนาสังคม และพัฒนาท้องถิ่น
วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสารฉบับนี้จึงเป็นวารสารที่เปิดโอกาส ให้เครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และการสื่อสาร รวมถึงเครือข่ายทางวิชาการในสถาบัอุดมศึกษา เครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ ได้มีหนทางในการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนต่อไป