ข้อมูล eBook

ชื่อ: การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา 6091102 เล่มนี้เขียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนใน รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้สอนนั้นสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอิเล็กทรอนิกส์กําลัง และปริญญาโทวิศวกรรมเกษตร จึงมีความสามารถในการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการควบคุม เครื่องจักรกลทางการเกษตรและระบบอัตโนมัติต่าง ๆ หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุม ทําให้ตัวผู้สอนมีความรู้ในการนําไปใช้งานจริง ตลอดจนมีประสบการณ์ในการสอนในรายวิชานี้มาเป็น เวลาหลายปี อีกทั้งได้สะสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อจะถ่ายทอดสู่ผู้ที่สนใจ โดยเอกสาร นี้ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้อง การเขียนผังงาน การออกแบบหน้าจอ การใช้งาน คอนโทรลเบื้องต้น โครงสร้างทางภาษา การเขียนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นเพื่อประมวลผลข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-01 01:09