ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชีววิทยา 1

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

วิชาชีววิทยา 1 เป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตรคบ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวท.บ. วิชาเอกชีววิทยาประยุกต์ สิ่งแวดล้อม เคมี ฟิสิกส์ สถิติ และคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร วท. บ. สาขาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จุดมุ่งหมายของการ เรียนรายวิชานี้คือ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและกระบวนการพื้นฐานทาง ชีววิทยาในสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้ทางชีววิทยา เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาอื่นๆ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงประจําวันได้ตลอดจนมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้น เพราะชีววิทยา คือ การศึกษาตัวตนของเราเอง เพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องศึกษา
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้แบ่งออกเป็น 14 บทในแต่ละบทได้สรุปเนื้อหาที่นักศึกษา ควรทราบ และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อการเตรียมตัวก่อนเข้าฟังบรรยาย หรือใช้ทบทวน หลังจากเข้าฟังบรรยายแล้ว ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และขอขอบคุณผู้แต่งหนังสือ บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนำมาใช้เป็นข้อมูลในการเขียนเอกสารประกอบการสอนนี้ และหวังเป็นอยา่งยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย