ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐศาสตร์การเกษตร

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 39

เนื้อหา

เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 3083101 รายวิชา เศรษฐศาสตร์การเกษตร (Agricultural Economics) เล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการ สอนรายวิชา เศรษฐศาสตร์การเกษตร
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจใน หลักเศรษฐศาสตร์การเกษตร ทราบถึงบทบาทการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมถึง นโยบายการเกษตรที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต ดังนั้นเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป ในการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารประกอบการสอนนี้ ไปประยุกต์ใช้ใน การศึกษาเรียนรู้ การประกอบอาชีพภาคการเกษตรได้
สาระสำคัญในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้แบ่งออกเป็น9 บทประกอบด้วยความรู้ เบื้องต้นเกี่ยว กับเศรษฐศาสตร์การเกษตร โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรและปัญหาเศรษฐกิจ การเกษตรของประเทศไทย อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตร การผลิตสินค้าเกษตรและต้นทุนการ ผลิตสินค้าเกษตร สินเชื่อการเกษตร การตลาดและราคาสินค้าเกษตร ธุรกิจการเกษตร สหกรณ์ การเกษตร และนโยบายการเกษตร

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-17 01:09