ข้อมูล eBook

ชื่อ: รายงานประจำปี 2560 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          ภายหลังจากที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดูแลประชาชนในเขตพื้นที่การปกครอง  รวมถึงการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงโดยยึดหลักไม่มีใครรู้ปัญหาของท้องถิ่นได้ดีเท่าคนท้องถิ่น  นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้ได้มีการจัดสรรรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  จนสามารถทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยก้าวเข้าสู่การประกวดรางวัล United nations Public service Awards ในปี ค.ศ. 2017 บนเวทีระดับโลก ซึ่งเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรีได้รับรางวัลที่ 2 ทำให้นานาชาติได้เห็นความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยและเป็นการสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศสู่ประเทศไทย
          ตลอดระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งรัดการทำงานหลายด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมาย พิจารณาร่างแผนการกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. … และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ซึ่งมีระยะเวลาการบังคับใช้ 4 ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561-2564 ทั้ง 2 แผนมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและการปฏิรูปด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มบทบาทหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
          หนังสือรายงานประจำปี 2560 ที่นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ ทางคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำผลงานต่างๆ ที่คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการไว้อย่างครบถ้วน ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง