ข้อมูล eBook

ชื่อ: หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างอาคาร อนันตวิชช์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 58 พรรษา 2 เมษายน 2556

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย และมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญประการหนึ่งของพระองค์ที่ประชาชนล้วนตระหนัก คือ การพัฒนาด้านการศึกษา เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นนักการศึกษาและโปรดที่จะศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 58 พรรษาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ซึ่งนับว่าเป็นมหามงคลยิ่ง  สภาผู้แทนราษฎรจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนจากภาครัฐได้อย่างปกติวิธี หรือเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร อาคารเรียนมีความชำรุดทรุดโทรมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน หรือมีอาคารเรียนที่ไม่เพียงพอ ทำให้เด็กขาดโอกาสด้านการศึกษา ดังนั้น การสนับสนุนให้มีการจัดสร้างอาคารเรียนที่เพียงพอจึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กที่อยู่ในตัวเมือง และเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารเรียนหรือห้องเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การศึกษาซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม  รวมทั้งได้สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การศึกษาซึ่งถือเป็นการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต โดยการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ  เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป อีกทั้งประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากการมีอาคารเรียนที่ดี ถูกสุขลักษณะ ไม่แออัด และสะดวกสบายในการเรียนการสอน และเพียงพอต่อจำนวนเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ส่งผลให้บุคลากรในชุมชนมีศักยภาพมากขึ้นและเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารอนันตวิชช์” (หมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งความรู้อันไม่มีหมดสิ้น) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร ซึ่งอาคารเรียนเป็นลักษณะอาคาร 2 ชั้น จำนวน 5 ห้อง ความจุ 40 คนต่อห้อง ขนาด 6.5 x 8.0 เมตร โดย
กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งมอบอาคารดังกล่าว พร้อมครุภัณฑ์การศึกษา อาคารห้องน้ำ และสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 34 โรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1
          สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างอาคาร อนันตวิชช์ ขึ้นเพื่อรวบรวมเหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน