ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระการุณย์อุ่นเกล้าชาวสยาม พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเสียสละอุทิศพระกำลังปัญญาพระวรกาย และพระราชทรัพย์ ทรงพระวิริยะอุตสาหะศึกษาค้นคว้าเพื่อนำความรู้มาใช้ในงานพัฒนาต่าง ๆ ที่สำคัญยิ่ง คือ การพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ และแผ่ไพศาล รวมทั้งเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริในด้านการพัฒนาการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสให้มีความพร้อม และมีคุณภาพในการเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านนิติบัญญัติจึงได้จัดทำสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือ 5 เล่ม เล่มพิเศษ “พระการุณย์อุ่นเกล้าชาวสยาม” และสารานุกรมการเมืองไทย อีก 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของรัฐสภาไทย เล่มที่ 2 คำที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาเล่มที่ 3 การเมืองไทยในบริบทความเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น และเล่มที่ 4 เยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย