ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติและความเป็นมาของรัฐสภาไทย : สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชนฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          ประเทศไทยมีการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนับตั้งแต่มีการสถาปนาราชอาณาจักรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกใบนี้ โดยในอดีตนั้นจะเป็นการปกครองแบบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชอำนาจสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียว แต่หลังจากวันที่ 24 มิถุนายน  พุทธศักราช 2475เป็นต้นมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นการปกครองใน “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “การปกครองแบบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงจำกัดพระราชอำนาจของพระองค์เอง  โดยการพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาวไทย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นฉบับถาวรหรือฉบับชั่วคราว พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้พระราชทานให้ โดยทรงใช้พระราชอำนาจของพระองค์ภายใต้รัฐธรรมนูญในการพระราชทานพระราชอำนาจสูงสุดไปสู่ปวงชนชาวไทยซึ่งรัฐธรรมนูญจะบัญญัติว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” บทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นว่าตามกฎหมายนั้น “อํานาจอธิปไตย” ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศชาติอยู่ที่พระมหากษัตริย์และประชาชน พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ หรือรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลแล้วแต่กรณี
          ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายนพุทธศักราช 2558 นี้  คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะต่างๆขึ้นเพื่อจัดทำ “สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ” ทั้งนี้โดยสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 1 เรื่อง ประวัติและความเป็นมาของรัฐสภาไทย ฉบับนี้มีสาระสำคัญประกอบด้วยเนื้อหารวมจำนวน 5 หมวดดังนี้
          หมวด 1 เรื่อง วิวัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย
          หมวด 2 เรื่อง ระบบรัฐสภาไทย
          หมวด 3 เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา
          หมวด 4 เรื่อง ที่ทำการของรัฐสภาและ
          หมวด 5 เรื่อง หน่วยงานสนับสนุนของรัฐสภา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชนฉบับนี้จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในแผ่นดินไทย รวมทั้งเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติและความเป็นมาของรัฐสภาไทย ตามเจตนารมณ์ของการจัดพิมพ์ดังกล่าว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-18 01:10