ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา : สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชนฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

          สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 2 เรื่อง คำที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา เป็น 1 ในชุดสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีเนื้อหาเป็นการรวบรวมคำสำคัญต่าง ๆ ที่ใช้ในวงงานรัฐสภาพร้อมคำอธิบายความหมาย เพื่อให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจหรือการศึกษาหาความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวดทั่วไป จำนวน 19 คำ หมวดรัฐธรรมนูญ จำนวน 36 คำ หมวพระราชบัญญัติจำนวน 13 คำ และหมวดข้อบังคับการประชุมสภา จำนวน 18 คำ
          คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐสภาเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงตามที่เห็นสมควร

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-14 01:09