ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

หมวดหลัก: เอกสารประกอบการสอน

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

เอกสารคำสอน รายวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รหัส 3083901 นี้ ผู้เรียบเรียงได้ ทำการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงจากตำราเอกสารทางวิชาการบทความข้อมูลสถิติและข้อมูลจากแหล่งวิทยาการต่างๆ โดยแบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 10 บท ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสำนักคลาสสิคและนีโอคลาสสิค ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่เส้นเสนอซื้อขายและอัตราการค้านโยบายการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และระบบการเงินระหว่างประเทศและการปรับดุลการชำระเงิน ซึ่งเนื้อหาในเอกสารคำสอนเล่มนี้มีความเหมาะสมกับการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จะใช้ในการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ