ข้อมูลวีดีโอ

GAT เชื่อมโยง

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ข้อสอบ GAT เชื่อมโยงเป็นข้อสอบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์ , การเขียนเชิงวิเคราะห์ ,การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยจะมีบทความมาให้นักเรียนอ่านคิดวิเคราะห์จำนวน 2 บทความและใช้เวลาในการทำข้อสอบจริงในห้องสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-08 01:10
2017-01-26 14:12